» Hlavní stránka
» Základní informace
» Jak se stanete naším
klientem
» Práva klientů
» Dokumentace
» Historie zařízení
» Fotogalerie
» Můžete nás podpořit
» My můžeme podpořit Vás
» Dobrovolnictví
» Kontakt
» Podávání informací dle zákona 106/2006 Sb.
» Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019


 

Posláním zařízení

je poskytovat osobám se zdravotním postižením /zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /, takové sociální služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kterým se zhoršil zdravotní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace / např. zhorší se zdravotní stav pečující osoby nebo zemře, o osobu nikdo nepečuje, přestože to potřebuje /.

Cílem našeho zařízení

je poskytovat odbornou sociální službu, požadovanou podporu a pomoc, zvláštní ambulantní péči, základní rehabilitaci, prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, rozvíjení pracovních návyků, provádění volnočasových aktivit a zabezpečování zájmové a kulturní činnosti tak, aby zachovávala a rozvíjela právo klientů na důstojný život.

Cíle máme:
- poskytovat sociální služby v domácnostech se stabilními pracovníky a klienty
- podporovat kontakty a vztahy s vrstevníky, navázané kontakty udržovat
- podporovat odchod klientů domů, do chráněného nebo podporovaného bydlení
- zmapovat potřeby klientů a na základě jejich osobních individuálních plánů je podporovat
  a pomáhat jim jejich osobní cíle naplnit

Kapacita našeho zařízení je 50 klientů s celoročním pobytem.

Cílovou skupinou

jsou osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 let neomezeně.

Věková struktura cílové skupiny:
dorost / od 18 let /, mladí dospělí / 19 – 26 let /, dospělí / 27 – 60 let /,
mladší senioři / 65 – 80 let /, starší senioři / nad 80 let /.

Dodržování standardů sociální péče je pro nás povinností.

Sociální služby nemůžeme poskytnout :

- osobám s duševním onemocněním vyžadující intenzivní péči psychiatra
- osoby se závislostí na alkoholu a návykových látkách
- osoby mimo cílovou skupinu

Rozsah oblastí potřeb :

- Osobní hygiena - denní hygiena, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby
- Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - oblékání
- Samostatný pohyb - změna polohy, manipulace s předměty, pohyb
  ve vlastním prostoru, pohyb mimo zařízení
- Zajištění stravování - příprava a přijímání stravy
- Péče o domácnost - vytvoření vlastního prostoru odpovídajícího individualitě,
  úklid a údržba vlastního prostoru, péče o oblečení, boty, udržování tepelného
  komfortu, obsluha spotřebičů
- Zajištění kontaktu se společenským prostředím - komunikace, společenské kontakty,
  orientace, využívání běžných veřejných služeb
- Seberealizace - vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti
- Péče o zdraví a bezpečí - zajištění bezpečí, zdraví, rozvoj hybnosti a prevence
  omezení hybnosti, zdravá výživa
- Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - finanční
  a majetková oblast, základní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv

Naše služby jsou poskytovány na základě těchto principů a zásad:

- dodržování lidských práv klientů
- klienty bereme jako rovnocenného partnera
- sociální služby jsou poskytovány v 5 domácnostech
- stabilní týmy pracovníků v domácnostech, včetně klíčových
- flexibilita při poskytování sociálních služeb
- podpora klientů v nezávislosti na službě a podpora a pomoc při využívání
  služeb běžně dostupných
- zohlednění individuálního přístupu k potřebám klienta, individuální podpora
  prostřednictvím klíčových pracovníků
- respektování svobodné volby klientů
- dodržování lidských práv klientů
- dodržování lidských práv klientů
- podporovat změnu opatrovníka tam, kde nehájí zájem klienta
- respektování prostoru klientů v soukromí
- respektování jejich partnerských vztahů
- podporování klientů v navrácení způsobilosti k právním úkonům
- ochrana osobních dat, údajů a informací o klientech
- omezovat předsudky a negativní hodnocení klientů v zařízení i na veřejnosti
- nabízené služby se podřizují potřebám klientů
- individuální potřeby a přání každého klienta se mapují a pracuje se s nimi
  v osobních individuálních plánech klientů
- spolupracujeme s odborníky, lékaři a ostatními poskytovateli sociálních služeb, také
  s veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty v zájmu klientů
- podporujeme transformační změny v sociálních službách, které umožní
  zkvalitnění života klientů

Výše uvedené poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných služeb chápeme jako veřejný závazek.

Ochrana klientů před předsudky: :

- dodržování práv klienta pracovníky domova
- nenálepkujeme / označování ošacení, hanlivé oslovování,../
- hledáme u klienta klady ne zápory
- bez uniformity v oblékání klientů i pracovníků, vhodné značení prádla
- individuální přístup ke každému
- účast na akcích pro veřejnost – Den otevřených dveří, Mikulášská,…
- využívání práce dobrovolníků na zařízení

Poskytování zdravotní péče:

formou zvláštní ambulantní péče všeobecnými sestrami denně od 6,30 do 18,30 hodin. Tyto pracovnice provádějí i základní rehabilitační péči.

Jednotlivé pracovní postupy poskytovaných služeb jsou zpracovány metodicky, jsou k dispozici na PC a v písemné podobě. Každý nově příchozí pracovník materiály prostuduje a podepíše.

O klienty se stará celkem 35 zaměstnanců, z toho v přímé péči 18.

 

© Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov, IČ: 71175334

webmaster: ls@lscomp.net